چکیده گزارش‌های کارگری، هفته چهارم شهریورماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛

 

“حزب توده ایران -حزب طبقه کارگر ایران ؛حمله به کارگران بی دفاع و حق طلب کارخانه هپکو و آذر آب را محکوم کرده و خواستار رسیدگی فوری به کارگران مجروح این حمله ددمنشانه و مجازات عاملان و آمران این اقدام وحشیانه است. یگانه راه موثر برای مقابله با سیاست هدفمند رژیم ولایت فقیه؛ ارتقاء سطح همبستگی و سازماندهی مبارزات پراکنده طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ماست . با  اتحادعمل فراگیر برای احیای حقوق سندیکایی، ایجاد و احیای سندیکاهای مستقل کارگری و پیوند تنگاتنگ با جنبش همگانی مردم در راه  طرد رژیم ولایت فقیه؛  جنبش کارگری قادر به تامین منافع صنفی – رفاهی خود در شرایط متحول کنونی خواهد بود.سایت حزب توده ایران – بیست و نهم  شهریور ماه ۱۳۹۶”

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته سوم شهریور ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“مبارزه دلیرانه شما کارگران وفعالان سندیکایی حتی در چارچوب قوانین موجود به سختی و با شدت هرچه تمام ترسرکوب میگردد. اعمال فشارهای هدفمند به سندیکالیستها، تهدید، اخراج، و بازداشت کارگران فعال در سندیکاها و تشکلهای مستقل، سیاست دایمی و شناخته شده ارتجاع حاکم در رویارویی با طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما بوده و هست. به علاوه ، تهدید، تطمیع، و فریب، ازدیگر اجزای سیاست ارتجاع در برابر جنبش کارگری به شمار می آیند.”

” ششمین کنگره حزب توده ایران- پیام ششمین کنگره حزب به: کارگران و زحمتکشان”

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته دوم شهریور ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“مبارزه دلیرانه شما کارگران وفعالان سندیکایی حتی در چارچوب قوانین موجود به سختی و با شدت هرچه تمام ترسرکوب میگردد. اعمال فشارهای هدفمند به سندیکالیستها، تهدید، اخراج، و بازداشت کارگران فعال در سندیکاها و تشکلهای مستقل، سیاست دایمی و شناخته شده ارتجاع حاکم در رویارویی با طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما بوده و هست. به علاوه ، تهدید، تطمیع، و فریب، ازدیگر اجزای سیاست ارتجاع در برابر جنبش کارگری به شمار می آیند.”

” ششمین کنگره حزب توده ایران- پیام ششمین کنگره حزب به: کارگران و زحمتکشان”

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته اول شهریور ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“حزب تودهٔ ایران، بار دیگر ضمن محکوم کردن ادامهٔ سیاست‌های سرکوبگرانه و ضد مردمی مجموعه حاکمیت ولایت فقیه بر ضد مبارزان راه آزادی، فعالان کارگری، زنان مبارزِ  گرفتار در بند و فعالان دانشجویی، نویسندگان و فعالان شبکه‌های اجتماعی‌مجازی، از همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه ایران و جهان می‌خواهد تا مبارزه برای رهایی مبارزان زندانی را تشدید کنند و در صفی واحد  صدای اعتراض خود را بر ضد سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم بلندتر کنند. سکوت و مماشات در مقابل سیاست‌های ضدانسانی دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی حکومت جمهوری اسلامی تنها به ادامه ظلم و جنابت یاری می‌رساند”.

به نقل از نامۀ مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران، شمارۀ ۱۰۳۲، ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶”  

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری،ادامه هفته چهارم مرداد و آغاز هفته اول شهریور ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“حزب تودهٔ ایران، بار دیگر ضمن محکوم کردن ادامهٔ سیاست‌های سرکوبگرانه و ضد مردمی مجموعه حاکمیت ولایت فقیه بر ضد مبارزان راه آزادی، فعالان کارگری، زنان مبارزِ  گرفتار در بند و فعالان دانشجویی، نویسندگان و فعالان شبکه‌های اجتماعی‌مجازی، از همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه ایران و جهان می‌خواهد تا مبارزه برای رهایی مبارزان زندانی را تشدید کنند و در صفی واحد  صدای اعتراض خود را بر ضد سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم بلندتر کنند. سکوت و مماشات در مقابل سیاست‌های ضدانسانی دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی حکومت جمهوری اسلامی تنها به ادامه ظلم و جنابت یاری می‌رساند. به نقل از نامۀ مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران، شمارۀ ۱۰۳۲، ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶”  

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری،هفته چهارم مرداد ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

پیشنهاد‌های حزب تودهٔ ایران برای برنامهٔ اقتصادی مردمی – برای پیشرفت و رشد اجتماعی:

“تهیه و تدوین قانون کار و تأ مین اجتماعی دمکراتیک، با مشارکت مستقیم نماینده‌های سازمان صنفی کارگران و زحمتکشان؛به رسمیت شناختن قرار داد‌های جمعی برای کارگران واحد‌های صنعتی، کشاورزی، تولیدی،و خدمات؛ تامین حقوق بازنشستگی برای کلیه زحمتکشان شهر و روستا؛ایجاد نظام فراگیر تامین اجتماعی؛غیر قانونی کردن کار کودکان؛مبارزه با مفاسد اجتماعی از جمله اعتیاد و فحشا؛”

مصوبه ششمین کنگره حزب تودهٔ ایران ( بهمن ماه ۱۳۹۱)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری،هفته سوم مرداد ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“طبقه کارگر ایران و فعالان کارگری، در دهه اخیر، همواره زیر فشارهای شدید و پیگرد نیروهای امنیتی رژیم قرار داشته ٔاند. آزار و شکنجه  فعالان کارگری در زندانهای قرون ِوسطایی رژیم، به ِرسمیت نشناختن حقوق کارگران برای تشکیل سازمانهای صنفی شان، و سرکوب سازمان ٔیافته خشن اعتراض ِهای کارگری، حساسیت شدید سران ارتجاع نسبت به مبارزه سازمان یافته طبقه کارگر ایران را نشان می دهد.”

پلنوم کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران ـ آبان ماه ۱۳۹۳- بخشی از پیام ِ نشست ٔ کمیته ٔ مرکزی حزب توده ایران به مردم ایران

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری،هفته دوم مرداد ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

طبقه کارگر ایران و فعالان کارگری، در دهه اخیر، همواره زیر فشارهای شدید و پیگرد نیروهای امنیتی رژیم قرار داشته ٔاند. آزار و شکنجه  فعالان کارگری در زندانهای قرون ِوسطایی رژیم، به ِرسمیت نشناختن حقوق کارگران برای تشکیل سازمانهای صنفی شان، و سرکوب سازمان ٔیافته خشن اعتراض ِهای کارگری، حساسیت شدید سران ارتجاع نسبت به مبارزه سازمان یافته طبقه کارگر ایران را نشان می دهد.”

پلنوم کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران ـ آبان ماه ۱۳۹۳- بخشی از پیام ِ نشست ٔ کمیته ٔ مرکزی حزب توده ایران به مردم ایران

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری،هفته اول مرداد ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“حزب توده ایران -حزب طبقه کارگر ؛ با تمام توان و امکانات خود از مبارزه کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه پشتیبانی کرده و می کند. حزب ما  بازداشت ۱۵ کارگرنیشکر هفت تپه را محکوم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آن ها و همه  کارگران زندانی است . بعلاوه ما از تمامی خواسته های اصولی و به حق  کارگران اعتصابی مجتمع نیشکر هفت تپه حمایت می کنیم .حزب توده ایران همگام و  همدوش کارگران و زحمتکشان ایران  به سود تامین منافع آنی و آتی  صنفی و سیاسی آنها مبارزه کرده و می کند.”

سایت حزب توده ایران-۵ مرداد ماه ۱۳۹۶

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری،هفته چهارم تیر ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

فرازی از پیام ششمین کنگره حزب تودهٔ ایران به کارگران و زحمتکشان( بهمن ماه ۱۳۹۱)

” جنبش کارگری و نیز سندیکا یی زحمتکشان میهن ما برای آنکه بتواند نقش و رسالت تاریخی خود را در رویا رویی با ارتجاع و امپریالیسم در این مقطع زمانی حساس به خوبی ایفا کند،به پیوندی مستحکم با جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه سراسری مردم علیه دیکتاتوری حاکم نیازمند است…”

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری،هفته سوم تیر ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

فرازی از پیام ششمین کنگره حزب تودهٔ ایران به کارگران و زحمتکشان( بهمن ماه ۱۳۹۱)

” جنبش کارگری و نیز سندیکا یی زحمتکشان میهن ما برای آنکه بتواند نقش و رسالت تاریخی خود را در رویا رویی با ارتجاع و امپریالیسم در این مقطع زمانی حساس به خوبی ایفا کند،به پیوندی مستحکم با جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه سراسری مردم علیه دیکتاتوری حاکم نیازمند است…”

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری،هفته دوم تیر ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

فرازی از پیام ششمین کنگره حزب به: کارگران و زحمتکشان

” ….اعمال فشار های هدفمند به سندیکالیست ها،تهدید،اخراج،و بازداشت کارگران فعال در سندیکا ها و تشکل های مستقل،سیاست دایمی و شناخته شده ارتجاع حاکم در رویا رویی با طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما بوده و هست.به علاوه،تهدید،تطمیع،و فریب،از دیگر اجزای سیاست ارتجاع در برابر جنبش کارگری به شمار می آیند.”

مصوبه ششمین کنگره حزب توده‌ ایران- بهمن ماه ۱۳۹۱

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری،هفته اول تیر ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

فرازی از پیام ششمین کنگره حزب به: کارگران و زحمتکشان

” ….اعمال فشار های هدفمند به سندیکالیست ها،تهدید،اخراج،و بازداشت کارگران فعال در سندیکا ها و تشکل های مستقل،سیاست دایمی و شناخته شده ارتجاع حاکم در رویا رویی با طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما بوده و هست.به علاوه،تهدید،تطمیع،و فریب،از دیگر اجزای سیاست ارتجاع در برابر جنبش کارگری به شمار می آیند.”

مصوبه ششمین کنگره حزب توده‌ ایران- بهمن ماه ۱۳۹۱

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری،ادامه هفته چهارم خرداد ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

پیشنهاد‌های حزب توده‌ ایران برای برنامه اقتصادی مردمی- برای پیشرفت و رشد اجتماعی:

“تهیه و تدوین قانون کار و تامین اجتماعی دمکراتیک،با مشارکت مستقیم نماینده‌های سازمان‌های صنفی کارگران و زحمتکشان،تامین حقوق بازنشستگی برای کلیه زحمتکشان شهر و روستا وغیر قانونی کردن کار کودکان،”

مصوبه ششمین کنگره حزب توده‌ ایران- بهمن ماه ۱۳۹۱

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته چهارم خرداد ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

پیشنهاد‌های حزب توده‌ ایران برای برنامه اقتصادی مردمی- برای پیشرفت و رشد اجتماعی:

“تهیه و تدوین قانون کار و تامین اجتماعی دمکراتیک،با مشارکت مستقیم نماینده‌های سازمان‌های صنفی کارگران و زحمتکشان،تامین حقوق بازنشستگی برای کلیه زحمتکشان شهر و روستا وغیر قانونی کردن کار کودکان،”

مصوبه ششمین کنگره حزب توده‌ ایران- بهمن ماه ۱۳۹۱

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته سوم خرداد ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

حزب تودهٔ ایران، عملیات جنایتکارانهٔ تروریست‌های وابسته به گروه داعش در “بهشت‌زهرا” و ساختمان مجلس شورای اسلامی را به‌شدت محکوم می‌کند. بر اساس آخرین گزارش‌های منتشرشده، در جریان این حمله تروریستی ۱۲ نفر کشته شده و ۴۲ نفر زخمی شده‌اند…حزب تودهٔ ایران، در ماه‌های اخیر، در زمینهٔ سیاست‌های خطرناک امپریالیسم آمریکا و ارتجاع منطقه‌ای- ازجمله دولت عربستان سعودی، متحدان واپس‌گرای آن و اسرائیل- به‌طورمرتب اشاره کرده بود و درمورد هدایت و سازمان‌دهی گروه‌های تروریستی در منطقه از سوی آن‌ها، هشدار داده بود…سایت حزب توده ایران چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶”

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته دوم خرداد ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“ایجاد و تامین نظام  فراگیر و رایگان خدمات بهداشتی در سراسر کشور و زیر پوشش قرار دادن منطقه ها ی محروم، از طریق گسترش این خدمات،وتاسیس بیمارستان ها،زایشگاه ها،آسایشگاه ها، و درمانگاه های سیار،و توجه جدی به امر ایجاد شبکه وسیع تربیت کادر متخصص پزشکی و بهداشتی،استقرار نظام بیمه درمانی،سوانح،نقص عضو و از کار افتادگی،بیکاری و فوت.تامین حق بیمه کارگران و زحمتکشان از حساب کارفرمایان و دولت.”

پیشنهاد های حزب توده ایران برای برنامهٔ اقتصاد مردمی-برای پیشرفت و رشد اجتماعی- مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران بهمن ماه ۱۳۹۱

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته اول خرداد ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛

“امروز نیز تکرار می‌کنیم که، با انتخاب حسن روحانی همان سیاست‌های چهار سال گذشته و همان سیاست‌های کلان ایران برباددهِ اقتصادی- با اسم بی‌مسمای “اقتصاد مقاومتی”- همان سیاست‌های ضدکارگری و مردم‌ستیز و همان فساد فراگیر و ظلم دستگاه‌های حکومتی همچنان ادامه خواهند یافت. انتخابات سال ۹۶ دربردارندهٔ درسی مهم بود، و آن اینکه رهبریِ جنبش اصلاح‌طلبی در ایران، در دگردیسی‌ای آشکار، به جریانی با عنوان “اصول‌گرایی” و زیر مجموعهٔ آن تبدیل شده است، جریانی که رهبر کنونی آن، حسن روحانی،‌ فرد تأیید صلاحیت‌شده‌ای از سوی رهبرِ رژیم ولایت فقیه است.” -سایت حزب تودۀ ایران؛ ۳۱ اردیبهشت ماه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته چهارم اردیبهشت ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“حزب تودهٔ ایران، ضمن محکوم کردن حکومت جمهوری‌اسلامی، که حق طبیعی و اساسی مردم را برای حاکم شدن بر سرنوشت‌شان و شرکت در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک را از آنان دریغ کرده است،معتقد است که شرکت در انتخاباتِ تدارک دیده شده از سوی رژیم و رأی دادن به‌هر کدام از نامزدهای تأیید صلاحیت شده تنها به‌نفع تقویت مواضع تاریک اندیشان حاکم و دوام حکومت مردم‌ستیز ولایت فقیه است… تنها با مبارزهٔ مشترک و سازمان‌یافته همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه و به‌چالش کشیدن ساختار ضدمردمی حکومت در ایران، یعنی ولایت مطلقه فقیه، است که می‌توان به آینده‌ یی دیگر،آینده‌ یی رها از زنجیرهای تاریک‌اندیشان کنونی امیدوار بود.”

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران-۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته سوم اردیبهشت ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

کارگران و زحمتکشان شریف!

“…بار دیگر انتخاباتی در ایران برگزار می‌شود که نامزدهای به‌اصطلاح احراز صلاحیت شده در آن، همگی موضع‌گیری‌هایی مشابه با یکدیگر و سرسپردگی‌ای آشکار به رژیم استبدای حاکم و گرایش‌های آزادی‌ستیزی، کارگرستیزی و مردم‌ستیزی در کارنامهٔ اعمال دارند…این انتخابات و نتیجهٔ آن نه‌تنها تأثیری در بهبودِ وضع زحمتکشان نخواهد داشت، بلکه هدف اصلیِ آن تأمین دوام حاکمیت بلامنازع روحانیون، سپاه و نیروهای تاریک‌اندیش و ضدمردمی در طول دهه‌های آینده است…کارگران و زحمتکشان مبارز ایران! تجربهٔ انقلاب بهمن ۵۷ نشان داد که شما توان آن را دارید تا با مبارزهٔ مشترک، منسجم و سازمان‌یافته‌تان هر سدی را از پیش پا بر دارید.”

بخشی از بیانیه کمیته مرکزی حزب توده‌ای ایران به مناسبت سالروز اول ماه مه‌‌، روز جهانی کارگر.

۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته دوم اردیبهشت ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

” در آستانهٔ جشن روز جهانیِ کارگر بیائید هم‌صدا با جنبش سندیکائی جهانی، خواهانِ حقوق و مزایای کاری برای همهٔ زحمتکشان یدی و فکری، رفعِ تبعیض نسبت به کارگران زن- که از تبعیضی مضاعف رنج می‌برند- خواهانِ آزادی‌های سندیکایی و حق تشکل در اتحادیه‌های کارگری مستقل، خواهانِ جهانی فارغ از استثمار و پایان دادن بی‌درنگ به کشتار و تعقیب فعالان سندیکایی، مطالبهٔ آزادی فوری و بی‌قیدوشرط زندانیان سیاسی، خواهانِ کوشش در راه صلح و پیشرفت و همبستگی بین‌المللی بشویم.کارگران و زحمتکشان ایران! بیائید دست در دست همدیگر، جبههٔ وسیع ضدِ دیکتاتوری را در مقابل صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس‌گرایی بر پا کنیم و برای دست یافتن به دموکراسی، آزادی‌ها و عدالت اجتماعی راه را بگشائیم. تاریخ نزدیک به یک قرن مبارزهٔ قهرمانانهٔ طبقه کارگر میهن‌مان، نویدبخش پیروزی خلق بر ضد ارتجاع و استبداد است.”

بخشی از بیانیه کمیته مرکزی حزب توده‌ای ایران به مناسبت سالروز اول ماه مه‌‌، روز جهانی کارگر.

۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته اول اردیبهشت ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“در کنار مسئله‌های پر اهمیتی چون حقوق سندیکا یی‌،بالا بردن سطح همبستگی‌ و سازماندهی جنبش کارگری،و تقویت صف‌های جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان – برپایه استقلال عمل و ماهیت طبقاتی آن‌ها – ضروری است که، جنبش کارگری و سندیکایی گام‌ها‌یی‌ معین به منظور یافتن فصل مشترک‌ها با دیگر جنبش‌ها و نمایندگان سیاسی طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی دیگر که با رژیم ولایت فقیه و سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی آن درمخالفت و تقابل قراردارند، به پیش بردارد”

“اسناد ششمین کنگره حزب توده ایران – پیام ششمین کنگره حزب به کارگران و زحمتکشان”

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته چهارم فروردین ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“حزب توده‌ ایران :معتقد به تضمین مشارکت واقعی‌ سازمان‌های مستقل و صنفی طبقه کارگر و زحمتکشان در اداره امور مربوط به شرایط کار و زندگی‌ آنان در بخش‌های تولیدی،اداری،و خدماتی کشور است. بر این اساس حزب توده‌ ایران خواهان شرکت نماینده مستقیم کارگران در مدیریت صنایع، واحد‌های تولیدی کشور، وزارت خانه ها، و نهاد‌های رسمی‌ دولتی است.”

پیشنهاد‌های حزب توده ایران پیرامون وظایف حکومت دمکراتیک- ائتلافی. مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران (بهمن ماه ۱۳۹۱)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته سوم فروردین ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“حزب توده‌ ایران :معتقد به تضمین مشارکت واقعی‌ سازمان‌های مستقل و صنفی طبقه کارگر و زحمتکشان در اداره امور مربوط به شرایط کار و زندگی‌ آنان در بخش‌های تولیدی،اداری،و خدماتی کشور است. بر این اساس حزب توده‌ ایران خواهان شرکت نماینده مستقیم کارگران در مدیریت صنایع، واحد‌های تولیدی کشور، وزارت خانه ها، و نهاد‌های رسمی‌ دولتی است.”

پیشنهاد‌های حزب توده ایران پیرامون وظایف حکومت دمکراتیک- ائتلافی. مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران (بهمن ماه ۱۳۹۱)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته دوم فروردین ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“طبقه کارگر استوارترین نیروی ترقی خواه و تحول طلب جامعه ما است.غلبه بر ضعف طبقه کارگر در زمینه سازمان یافتگی و یک پارچه کردن اعتراض ها،در کنار پیوند زدن مبارزه‌اش ، به همراه دیگر زحمتکشان،با جنبش همگانی ضد استبدادی،وظیفه‌یی‌ تأخیر ناپذیر است. دگرگونی‌های پر شتاب در فضای سیاسی و اقتصادی، زمینه‌های عینی رشد و گسترش جنبش کارگری را فراهم می‌‌آورد.طبقه کارگر در مبارزه با استبداد و تامین حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و عدالت اجتماعی،یا به بیان دقیق تر،تحول‌های ترقی خواهانه آینده کشور،نقشی‌ پر اهمیت و تعیین کننده بر عهده دارد.”

از اسناد ششمین کنگره حزب تودهٔ ایران ـ برنامه نوین حزب ،بهمن ماه ۱۳۹۱

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته اول فروردین ماه ۱۳۹۶

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“طبقه کارگر استوارترین نیروی ترقی خواه و تحول طلب جامعه ما است.غلبه بر ضعف طبقه کارگر در زمینه سازمان یافتگی و یک پارچه کردن اعتراض ها،در کنار پیوند زدن مبارزه‌اش ، به همراه دیگر زحمتکشان،با جنبش همگانی ضد استبدادی،وظیفه‌یی‌ تأخیر ناپذیر است. دگرگونی‌های پر شتاب در فضای سیاسی و اقتصادی، زمینه‌های عینی رشد و گسترش جنبش کارگری را فراهم می‌‌آورد.طبقه کارگر در مبارزه با استبداد و تامین حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و عدالت اجتماعی،یا به بیان دقیق تر،تحول‌های ترقی خواهانه آینده کشور،نقشی‌ پر اهمیت و تعیین کننده بر عهده دارد.”

از اسناد ششمین کنگره حزب تودهٔ ایران ـ برنامه نوین حزب ،بهمن ماه ۱۳۹۱

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn