کارپایه – برنامۀ عمل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری؛ بخش سوم

هفدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

 

کارپایه مصوبه کنگره ۱۷ فدراسیون

کارپایه مصوبه کنگره ۱۷ فدراسیون

کار دایمی و پایدار برای همه؛ ۳۵ ساعت کار در هفته؛ قرارداد دستجمعی در هر بخش کاری؛ سن بازنشستگی ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان؛ سازماندهی همۀ کارگران بدون در نظر گرفتن نوع قرارداد در سندیکاها؛ دفاع از حق اعتصاب و اعتراض!

 

۳- ۱ اتحاد و همبستگی کارگران

زحمتکشان جهان نیازها، منافع و نیز دارای دشمن واحدی هستند. طبقه کارگر در همه کشورها تحت استثمار و یورش انحصارات و شرکت‌های چند ملیتی قرار دارد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

کارپایه – برنامۀ عمل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری؛ بخش دوم

هفدهمین گنگره فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری:

کارپایه – برنامۀ عمل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری؛ بخش دوم

مبارزه برای صلح و به ضد جنگ از مبارزات روزانه زحمتکشان و سندکاها جدا نیست!

کارپایه مصوبه کنگره ۱۷ فدراسیون

کارپایه مصوبه کنگره ۱۷ فدراسیون

۲- موقعیت کنونی جهان

وضعیت بین‌المللی را می‌توان با عمیق‌تر شدن بحران ساختاری سرمایه‌داری بیان نمود که این ناشی از  تضاد ذاتی و استثماری آن، بخصوص ناشی از تضاد اصلی: «اجتماعی بودن تولید و بهره‌مند شدن افراد» است. یک بحرانی که همه کشورها و به درجات مختلف از آن آسیب می‌بینند و باعث انفجار بحران‌های جدیدی و در ابعاد وسیعتری و با عواقب بسیار خطرناکی برای طبقه کارگر و تودهٔ مردم می‌شود.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

آموزش‌های سندیکایی- سندیکاهای کارگری در دوران معاصر – بخش سوم

اشاره: بخش پایانی رشته مطالب آموزش‌های سندیکایی – سندیکاهای کارگری در دوران معاصر به خوانندگان و مبارزان جنبش سندیکایی کارگران ایران ارائه می‌گردد.

 wftu_2

همبستگی و انترناسیونالیسم منبع قدرت ماست

در زمان‌های قدیم، شیوه زندگی، سطح تولید اجتماعی و شرایط تاریخی، گسترش روابط انترناسیونالیستی را مشکل می‌کرد.

آرام آرام با شکل گیری اقتصاد جهانی و زمانیکه روابط اقتصادی ویژگی جهانی خود را پیدا کرد، طبقهٔ کارگر اولین طبقهٔ انترناسیونالیست ثابت
قدم گردید.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

آموزش‌های سندیکایی- سندیکاهای کارگری در دوران معاصر – بخش دوم

اشاره: به‌مناسبت هفتاد سالگی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری مراسم و گردهمایی باشکوهی به میزبانی سندیکاهای کارگری برزیل در شهر سائوپلو برگزار شد. طی این مراسم که با حضور سندیکاهای کارگری از سراسر جهان برپا شده بود، خطوط کلی آموزش‌های سندیکایی و نقش سندیکاها در دوران معاصر مورد بررسی و تاکید مجدد قرار گرفت. در شماره پیشین اتحاد کارگر بخش اول سخنرانی دبیرکل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری منتشر شد و اینک در ادامه بخش دوم این آموزشهای سندیکایی به فعالین و مبارزان سندیکایی و خوانندگان ارایه می گردد .

wftu_2

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

آموزش‌های سندیکایی-سندیکاهای کارگری در دوران معاصر – بخش اول

اشاره: به‌مناسبت هفتاد سالگی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری مراسم و گردهمایی باشکوهی به میزبانی سندیکاهای کارگری برزیل در شهر سائوپلو برگزار شد. طی این مراسم که با حضور سندیکاهای کارگری از سراسر جهان برپا شده بود، خطوط کلی آموزش‌های سندیکایی و نقش سندیکاها در دوران معاصر مورد بررسی و تاکید مجدد قرار گرفت. اتحاد کارگر در ادامه تلاش برای آشنا ساختن کارگران، بویژه کارگران جوان، و فعالین سندیکایی ایران با جدیدترین آموزش‌های سندیکایی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از این شماره سخنرانی دبیرکل فدراسیون در سمپوزیم سائوپلو را که جدیدترین آموزش‌های سندیکایی را عرضه می‌دارد، در چند شماره به خوانندگان ارائه می‌کند.

wftu

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

با فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری آشنا شویم  

 

طبقۀ کارگر و جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران از دیرباز بخش جدائی ناپذیر فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری بوده‌اند. اتحاد کارگر، بولتن ماهیانه کمیتۀ روابط سندیکایی ایران به منظور آشنا ساختن سندیکالیست‌ها و نسل نو کارگران ایران با تاریخچه، اصول، موازین و عملکرد فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری طی دو شماره به معرفی این تشکل بین‌المللی پرداخته و اصول بنیادین آنرا در اختیار مبارزان، و فعالان سندیکایی قرار می‌دهد. اینک در ادامۀ آموزش‌های سندیکایی، خلاصه‌ای از اساسنامۀ فدراسیون (بخش دوم) به خوانندگان ارایه می‌گردد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

با فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری آشنا شویم

طبقۀ کارگر و جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران از دیرباز بخش جدائی ناپذیر فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری بوده‌اند. اتحاد کارگر، بولتن ماهیانه کمیتۀ روابط سندیکایی ایران به منظور آشنا ساختن سندیکالیست‌ها و نسل نو کارگران ایران با تاریخچه، اصول، مواضع و عملکرد فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری طی دو شماره به معرفی این تشکل بین‌المللی پرداخته و اصول بنیادین آنرا در اختیار مبارزان، فعالان سندیکایی قرار می‌دهد. اینک در ادامۀ آموزش‌های سندیکایی، خلاصه‌ای از اساسنامۀ فدراسیون را به خوانندگان ارایه می‌کند.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در راه احیای حقوق سندیکایی با آموزش‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری  

پیمان آتن- بخش دوم از فصل «سی»

 پیمان آتن

 

در ادامه انتشار سند معتبر مصوب شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به نام پیمانِ آتن، اینک بخش دوم از فصل “سی” با عنوان فعالیت‌های ما با اندکی تلخیص در دسترس مبارزان جنبش سندیکایی و خوانندگان قرار می‌گیرد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در راه احیای حقوق سندیکایی با آموزش‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

 

پیمان آتن- بخش اول از فصل «سی»

 پیمان آتن

در ادامه انتشار سند معتبر مصوب شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به نام پیمانِ آتن، اینک بخش اول از فصل “سی” با عنوان فعالیت‌های ما با اندکی تلخیص در دسترس مبارزان جنبش سندیکایی و خوانندگان قرار می‌گیرد

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در راه احیای حقوق سندیکایی با آموزش‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

پیمان آتن- بخش سوم از فصل الف

 پیمان آتن

در ادامه انتشار سند معتبر مصوب شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به نام پیمانِ آتن، اینک بخش سوم از فصل “الف” با عنوان نتیجه گیری با اندکی تلخیص در دسترس مبارزان جنبش سندیکایی و خوانندگان قرار می‌گیرد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در راه احیای حقوق سندیکایی با آموزش‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

پیمان آتن- بخش دوم از فصل الف

پیمان آتن

در ادامه انتشار سند معتبر مصوب شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به نام پیمانِ آتن، اینک بخش دوم از فصل “الف” با عنوان بحران مالی بین‌المللی و عواقب آن برای زحمتکشان و مردم با اندکی تلخیص در دسترس مبارزان جنبش سندیکایی و خوانندگان قرار می‌گیرد.

جنبش بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و بحران اقتصادی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در راه احیای حقوق سندیکایی با آموزش‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

پیمان آتن- بخش اول از فصل الف

 

پیمان آتن

در ادامه انتشار سند معتبر مصوب شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به نام پیمانِ آتن، اینک بخش اول از فصل “آلف” با عنوان بحران مالی بین‌المللی و پیآمد آن برای زحمتکشان و مردم در دسترس مبارزان جنبش سندیکایی و خوانندگان قرار می‌گیرد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در راه احیای حقوق سندیکایی با آموزش‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

پیمان آتن – بخش سوم از فصل “ایی”

پیمان آتن

در ادامه انتشار سند معتبر مصوب شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به نام پیمانِ آتن، اینک بخش سوم از فصل “ایی” با عنوان سازمان‌های ملی، اعضا و دوستان در دسترس مبارزان جنبش سندیکایی و خوانندگان قرار می‌گیرد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در راه احیای حقوق سندیکایی با آموزش‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

پیمان آتن – بخش دوم از فصل “ایی”

در ادامه انتشار سند معتبر مصوب شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به نام پیمانِ آتن، اینک بخش دوم از فصل “ایی” با عنوان سیاست‌های سازمانی ما و وظایف جدید، در دسترس مبارزان جنبش سندیکایی و خوانندگان قرار میگیرد

پیمان آتن

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در راه احیای حقوق سندیکایی با آموزش‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

پیمان آتن – بخش اول از فصل “ایی”

در ادامه انتشار سند معتبر مصوب شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به نام پیمانِ آتن، اینک بخش اول از فصل “ایی” با عنوان سیاست‌های سازمانی ما و وظایف جدید، در دسترس مبارزان جنبش سندیکایی و خوانندگان قرار میگیرد.

پیمان آتن

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در راه احیای حقوق سندیکایی با آموزش‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

پیمان آتن – بخش سوم از فصل “ب”

در ادامه انتشار سند معتبر مصوب شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به نام پیمانِ آتن، اینک بخش سوم از فصل “ب” با عنوان مشکلات حادِ طبقۀ کارگر، در دسترس مبارزان جنبش سندیکایی و خوانندگان قرار میگیرد.

پیمان آتن

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در راه احیای حقوق سندیکایی با آموزش‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

پیمان آتن – بخش دوم از فصل “ب”

در ادامه انتشار سند معتبر مصوب شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به نام پیمانِ آتن، اینک بخش دوم از فصل “ب” با عنوان مشکلات حادِ طبقۀ کارگر، در دسترس مبارزان جنبش سندیکایی و  خوانندگان قرار میگیرد.

پیمان آتن

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در راه احیای حقوق سندیکایی با آموزش‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

پیمان آتن – بخش اول از فصل “ب”

در ادامه انتشار سند معتبر مصوب شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به نام پیمانِ آتن، اینک بخش اول از فصل “ب” با عنوان مشکلات حادِ طبقۀ کارگر، در دسترس مبارزان جنبش سندیکایی و  خوانندگان قرار میگیرد.

پیمان آتن

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در راه احیای حقوق سندیکایی با آموزش‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

پیمان آتن – بخش سوم

در ادامه انتشار سند معتبر مصوب شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به نام پیمانِ آتن، اینک بخش سوم و پایانی از فصل “د” با عنوان آماج‌های ما، در دسترس مبارزان جنبش سندیکایی و خوانندگان قرار میگیرد.

پیمان آتن

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در راه احیای حقوق سندیکایی با آموزش‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

پیمان آتن – بخش دوم

در ادامه انتشار سند معتبر مصوبِ شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به نام پیمانِ آتن، اینک بخش دوم از فصل “د” در دسترس مبارزان جنبش سندیکایی و خوانندگان قرار میگیرد

پیمان آتن

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در راه احیای حقوق سندیکایی با آموزش‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

پیمان آتن –  بخش نخست

شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری سندی را از تصویب گذرانده بود که در برگیرنده چارچوب مبارزات سندیکایی در جهان معاصر است. این مصوبه پیمان آتن نامیده می شود و در عین حال یکی از مهم‌ترین و معتبرترین اسناد جنبش جهانی سندیکایی به شمار می آید. اتحاد کارگر، بولتن کمیته روابط سندیکایی ایران، این سند را در چند بخش مجزا و به‌مرور انتشار می‌دهد. آشنایی و دسترسی فعالین سندیکایی به این سند مهم در اوضاع کنونی می‌تواند مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی را با توجه به اهمیت آن یاری موثر نماید. اینک نخستین بخش پیمانِ آتن مربوط به فصل “د” همزمان با روز جهانی کارگر به خوانندگان ارائه میشود

پیمان آتن

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

آموزش های سندیکایی ـ بخش چهارم

در سه بخش گذشته آموزش های سندیکایی با جنبه‌های مختلف سندیکا و فعالیت‌های سندیکایی آشنایی یافتیم، اینک بخش چهام و پایانی این آموزش ها انتشار می یابد. امید است فعالین کارگری و مبارزان جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان میهن ما در پیکار دشوار خود در راه احیای حقوق سندیکایی و برپایی سندیکاهای واقعی و مستقل با بهره‌گیری از چنین آموزش‌هایی با کامیابی و موفقیت گام پیش بردارند.

wftu

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

آموزش‌های سندیکایی- بخش سوم

در دو بخش گذشته با مفهوم طبقاتی و خصلت فراگیر و دمکراتیک سندیکا آشنا شدیم و اینک در ادامه آموزش‌های سندیکایی، به ساختار و اساس فعالیت‌های سندیکا می‌پردازیم. این آموزش‌ها برگرفته از آموزش‌های سندیکایی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری است.

sendica_EK

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

آموزش های سندیکایی ـ بخش اوّل

آشنایی کارگران و زحمتکشان با آموزش های سندیکایی یکی از مهمترین اولویت های مبارزه در راه تامین حقوق سندیکایی و سنگ پایه احیا و ایجاد سندیکاهای واقعی کارگری است. این مساله بویژه در اوضاع حساس میهن ما حائز اهمیت اساسی است. از این رو اتحاد کارگر بولتن کمیته روابط سندیکایی طی رشته مقالاتی مبانی اصلی آموزش های سندیکایی برگرفته از آموزش های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری را منتشر و در اختیار فعالین کارگری قرار می دهد.

اتحاد کارگر

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn