سخنرانی جورج ماوریکوس دبیرکل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در نشست سازمان جهانی کار

مبارزه در راه امنیت شغلی زحمتکشان و حضور نمایندگی تناسبی و برابر در سازمان جهانی کار

 

سخنرانی دبیر کل فدراسیون در سازمان بین المللی کار ۲۰۱۷

دبیر کل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری روز ۱۲ جولای  در جلسه عمومی صد و ششمین جلسه کنگره کار صحبت کرد

همکاران گرامی،

به نمایندگی از طرف فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، علاقمندم که درودهای گرم خود را به تمامی نمایندگان سندیکاهای کارگری اعلام نمایم.

ما در زمانی زندگی می‌کنیم که شرایط کیفی زندگی و کار برای زحمتکشان در کل جهان سرمایه‌داری  روز بروز بدتر می‌شود.

شرایط برای همه کارگران بسیار حساس است. نسل جوان، کارگر، دانشمند و کشاورز جوان در یک شرایط نامطمئن و بدون دورنما و امنیت زندگی می‌کنند.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

کارپایه – برنامۀ عمل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری؛ بخش پایانی

هفدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

کارپایه مصوبه کنگره ۱۷ فدراسیون

کارپایه مصوبه کنگره ۱۷ فدراسیون

فساد و رشوه یک متحد سرمایه‌داری و دشمن جدی سندیکاهایِ طبقاتی است. بنابراین وظیفه ماست که این پدیده غیرقابل قبول را افشاء و نسل جوان سندیکالیست‌ها را با ارزشها، اصول و تاریخ مبارزاتی جنبش سندیکایی آگاه نموده و اولویت داشتن اخلاق در مبارزات جنبش کارگری را مورد تأکید قرار دهیم.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

کارپایه – برنامۀ عمل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری؛ بخش چهارم

هفدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

کارپایه مصوبه کنگره ۱۷ فدراسیون

کارپایه مصوبه کنگره ۱۷ فدراسیون

کارگران باید به درمان مدرن، مناسب و همگانی دسترسی داشته باشند؛ ساخت مسکن مدرن برای کارگران؛ وام‌های دولتی بدون بهره برای مسکن کارگران؛ اقدامات ایمنی و بهداشتی در محل کار که حافظ سلامتی کوتاه مدت و بلند مدت کارگران باشد؛ آموزش رایگان و با کیفیت و اجباری برای همه؛ مقررات تأمینی برای بیکاران؛ حفاظت از زندگی و امنیت شغلی طبقۀ کارگر وظیفۀ اصلی جنبش سندیکایی است.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

کارپایه – برنامۀ عمل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری؛ بخش سوم

هفدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

 

کارپایه مصوبه کنگره ۱۷ فدراسیون

کارپایه مصوبه کنگره ۱۷ فدراسیون

کار دایمی و پایدار برای همه؛ ۳۵ ساعت کار در هفته؛ قرارداد دستجمعی در هر بخش کاری؛ سن بازنشستگی ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان؛ سازماندهی همۀ کارگران بدون در نظر گرفتن نوع قرارداد در سندیکاها؛ دفاع از حق اعتصاب و اعتراض!

 

۳- ۱ اتحاد و همبستگی کارگران

زحمتکشان جهان نیازها، منافع و نیز دارای دشمن واحدی هستند. طبقه کارگر در همه کشورها تحت استثمار و یورش انحصارات و شرکت‌های چند ملیتی قرار دارد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

کارپایه – برنامۀ عمل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، هفدهمین گنگره

هفدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری:

 

کارپایه ۲۰۱۶-۲۰۲۰

کارپایه – برنامۀ عمل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، هفدهمین گنگره

اتحاد، مبارزه وهمبستگی بین‌المللی

 

به پیش، در راه تحقق خواسته‌های امروزین طبقۀ کارگر و برایِ رهایی همۀ زحمتکشان، علیه فقر، جنگ و سرمایه‌داری!

 

۱- زمینه‌های تاریخی

طبقه کارگر، از اوایل قرن ۱۹ شروع به شناختن ارزش هماهنگی، همبستگی بین‌المللی و همچنین مبارزه علیه وحشیگری‌های نظام سرمایه‌داری.کرد.

بدین وسیله طبقه کارگر تلاش می‌کند که ابزاری بسازد که در آگاه سازی طبقه کمک نموده  و بداند که چطور با کارگران کشورهای همسایه و سپس با سایر کارگران جهان هماهنگی نماید.

کارگران مبارزات قدرتمند و قهرمانانه‌ای برای حصول به حقوقشان را داشته‌اند. دولت‌ها، سرمایه‌داران، موسسات مذهبی و تشکل‌های زرد کارگری همیشه علیه کارگران بوده و به طرق مختلف از رژیم‌های استثمارگر حمایت می‌کنند.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

با فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری آشنا شویم  

 

طبقۀ کارگر و جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران از دیرباز بخش جدائی ناپذیر فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری بوده‌اند. اتحاد کارگر، بولتن ماهیانه کمیتۀ روابط سندیکایی ایران به منظور آشنا ساختن سندیکالیست‌ها و نسل نو کارگران ایران با تاریخچه، اصول، موازین و عملکرد فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری طی دو شماره به معرفی این تشکل بین‌المللی پرداخته و اصول بنیادین آنرا در اختیار مبارزان، و فعالان سندیکایی قرار می‌دهد. اینک در ادامۀ آموزش‌های سندیکایی، خلاصه‌ای از اساسنامۀ فدراسیون (بخش دوم) به خوانندگان ارایه می‌گردد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

با فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری آشنا شویم

طبقۀ کارگر و جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران از دیرباز بخش جدائی ناپذیر فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری بوده‌اند. اتحاد کارگر، بولتن ماهیانه کمیتۀ روابط سندیکایی ایران به منظور آشنا ساختن سندیکالیست‌ها و نسل نو کارگران ایران با تاریخچه، اصول، مواضع و عملکرد فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری طی دو شماره به معرفی این تشکل بین‌المللی پرداخته و اصول بنیادین آنرا در اختیار مبارزان، فعالان سندیکایی قرار می‌دهد. اینک در ادامۀ آموزش‌های سندیکایی، خلاصه‌ای از اساسنامۀ فدراسیون را به خوانندگان ارایه می‌کند.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

پیرامون قراردادهای دستجمعی – بخش اول

کارگاه مشترک کنفدراسیون سراسری کارگران ویتنام و فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در رابطه با قراردادهای دستجمعی

wftu
آگاهی مبارزان جنبش سندیکایی میهن ما با روندها و تحول‌های کنونی جهان و نقش جنبش سندیکایی زحمتکشان در این عرصه‌ها از اهمیت اساسی برخوردار است. قراردادهای دستجمعی یکی از موضوعات کلیدی در مبارزات امروزین جنبش جهانی سندیکایی به‌شمار می‌آید. اتحادِ کارگر برای آشنائی فعالین سندیکایی با مسائل مهم امروزین جنبش کارگری، از جمله موضوع قراردادهای دستجمعی، به ترجمۀ گزارش سمینار فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در این خصوص که چندی پیش در ویتنام برگزار شد، مبادرت می‌ورزد. گزارش این سمینار در دو بخش و با اندکی تلخیص به خوانندگان و علاقمندان ارایه می‌گردد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

پیرامون قراردادهای دستجمعی – بخش دوم

کارگاه مشترک کنفدراسیون سراسری کارگران ویتنام و فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در رابطه با قراردادهای دستجمعی

آگاهی مبارزان جنبش سندیکایی میهن ما با روندها و تحول‌های کنونی جهان و نقش جنبش سندیکایی زحمتکشان در این عرصه‌ها از اهمیت اساسی برخوردار است. قراردادهای دستجمعی یکی از موضوعات کلیدی در مبارزات امروزین جنبش جهانی سندیکایی به‌شمار می‌آید. اتحادِ کارگر برای آشنائی فعالین سندیکایی با مسائل مهم امروزین جنبش کارگری، از جمله موضوع قراردادهای دستجمعی، به ترجمۀ گزارش سمینار فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در این خصوص که چندی پیش در ویتنام برگزار شد، مبادرت می‌ورزد. بخش نخست در شماره پیشینِ اتحاد کارگر منتشر شد. اینک، بخش دوم و پایانی ارائه میگردد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در دفاع از حق اعتصاب؛در دفاع از حقوق زحمتکشان

سخنرانی دبیر کل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در صدوسومین مجمع عمومی کنگره بین‌المللی کار

جورج ماوریکوس

حق اعتصاب کارگران در خطر است. دولت‌ها و بورژوازی در اسناد خود در کنگره ۸۷ آن را تایید نموده‌اند. و حالاهدف آنان حذف حق اعتصاب کارگران بوده و در صدد گذاشتن شرایطی هستند که عملاً اعتصاب را غیر ممکن بکنند. این وظیفهٔ همه ماست که از داشتن حق اعتصاب دفاع نماییم. اعتصاب تنها وسیله دفاعی در مبارزه طبقاتی امروزی ما است؛ بخصوص وقتیکه تعرض به حقوق زحمتکشان تشدید و ادامه دارد. این یک حق قانونی بوده و در اسناد کنگره ۸۷ سال ۱۹۴۸ آمده و در قوانین ملی هر کشوری نیز وارد شده است.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

جنبش جهانی کارگران و اتحادیه‌ها در قرن بیست ویکم

در طول شصت سال اخیرفدراسیون جهانی سندیکاههای کارگری هرگز در کنار انحصارات و شرکت‌های بین المللی قرار نگرفته و هرگز در کنار بورژواها و امپریالیستها نبوده است. و نیز هرگز خنثی هم نبوده است. همیشه در کنار مبارزات زحمتکشان در تحصیل حقوق بنیادی و آزادی‌شان رزمیده است.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار

بخش دوم؛ مقاوله نامه ۹۸

در بخش نخست که در شماره قبلی‌ اتحاد کارگر نشر گردیده بود، مقاوله نامه ۸۷ در خصوص آزادی سندیکا‌ها و حمایت از حقوق سندیکایی به خوانندگان و فعالین سندیکایی ارائه شد. اینک بخش دوم یعنی مقاوله نامه ۹۸ سازمان بین المللی کار انتشار می‌‌یابد .

بخش دوم؛ مقاوله نامه ۹۸؛

مقاوله‌نامه ۹۸-حق تشکل و مذاکره دستجمعی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

“مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار”

مقاوله نامه (۸۷) “آزادی سندیکا‌ها و حمایت از حقوق سندیکا‌یی”

کمیته روابط سندیکا‌یی در ادامه باز انتشار اسناد معتبر جهانی مربوط به حقوق سندیکا‌یی و پس از انتشار دو سند ارزشمند یعنی منشور جهانی حقوق سندیکا‌یی و کارپایه و اولویت جنبش جهانی سندیکا‌یی در سده بیست و یکم، اینک به باز انتشار مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار که به ترتیب به آزادی سندیکا‌ها و حمایت از حقوق سندیکا‌یی و حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی‌ اختصاص دارد، مبادرت می‌‌کند. آگاهی‌ از محتوای این مقاوله نامه‌ها در مبارزه سندیکا‌یی از اهمیت جدی برخوردار است. اتحاد کارگر، بولتن کمیته روابط سندیکا‌یی در دو شماره بطور جداگانه این اسناد را منتشر و در اختیار فعالین سندیکا‌یی و همه کارگران کشور قرار می‌‌دهد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ایمنی محیط کار، سلامتِ کارگران و نقش سندیکاها

سخنرانی دبیر کل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری درکنفرانس بین‌المللی آزبست دریونان

توضیح ضرور: افزایش سوانح کار و بیماری‌های ناشی از محیط‌های کار سالیانه زندگی میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان را تهدید می‌کند. اخیراً فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در جهت حمایت از حقوق کارگران در برابر بیماری‌های ناشی از کار کنفرانس مهمی را در خصوص کار با مادۀ خطرناک آزبست ترتیب داده است. آزبست از کلمه یونانی Asbestos به معنی «حل نشدنی» گرفته شده؛ به «پنبه کوهی» یا «پنبه نسوز» هم معروف است. این ماده یکی از خطرناکترین مواد معدنی است که از الیافی بلند و بدون شکل تشکیل شده و مانند پشم و یا ابریشم قابل ریسیدن است.
گزارش سازمان بین‌المللی کار نیز حکایت از این دارد که مواد خطرناک سالانه موجب مرگ ۴۴۰ هزار کارگر می‌شود که در این میان فقط آزبست عامل از دست رفتن جان ۱۰۰ هزار کارگر در سطح جهان است.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

“منشور جهانی حقوق سندیکایی”

“منشور جهانی حقوق سندیکایی”
“مصوب فدراسیون جهانی سندیکا‌های کارگری”

آگاهی‌ و آشنایی فعالین کارگری و تمامی‌ سندیکای‌های کارگری با اسناد معتبر جهانی مربوط به حقوق سندیکایی بویژه در اوضاع کنونی میهن ما از اهمیت بسیار جدی برخوردار است.اکنون که به همت فعالین کارگری مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی یکی‌ از از اولویت‌های جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان ایران به شمار میاید ، شناخت علمی از موضوعات مربوط به سندیکا و حقوق سندیکایی ضرورت دارد .

از این رو اتحاد کارگر بولتن ماهیانه کمیته روابط سندیکایی ایران منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوب فدراسیون جهانی سندیکا‌های کارگری (دبلیو – ا ف‌‌‌ – تیی – یو ) را به عنوان یکی‌ از اسناد معتبر حقوق سندیکایی باز انتشار داده و در اختیار کارگران ، سندیکا‌های مسقل و تمامی‌ زحمتکشان فکری و یدی کشور قرار می‌‌دهد .

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn