محمد گلچین از مبارزان سندیکاهای کارگری صنعت نساجی ایران

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

شهدای جنبش کارگری ایران

شهدای جنبش کارگری ایران

مبارزهٌ جنبش کارگری و سندیکایی زحمتکشان میهن ما طی دوره‌های مختلف تاریخ یکصد و اندی ساله خود، فراز و فرودهای بسیاری را به‌خود دیده و تجربه‌های فراوانی اندوخته‌است. یکی از دوره‌های مهم و درخشان حیات جنبش کارگری و سندیکایی در فاصلهٌ سال‌های ۱۳۲۰-۱۳۳۲ است. این دورهٌ تاریخی حاوی درس‌ها و تجربه‌های گرانبهایی بوده‌است. دراین دورهٌ تاریخی نقش سندیکاهای کارگران نساجی در استان‌های مازندران و اصفهان بسیار پررنگ و ماندگار است. سندیکای کارگران حریربافی چالوس در کنار دیگر اتحادیه‌های کارگران نساجی در بهشهر، نوشهر و شاهی در مبارزه به‌سود تامین منافع صنفی – سیاسی کارگران و تقویت و تحکیم موقعیت شورای متحده مرکزی به مثابه تشکل سراسری که بیانگر وحدت سازمانی جنبش سندیکایی در کشور ما بود، فراموش نشدنی است.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

امیر علی‌خانی کارگر توده‌ای و مبارز خستگی ناپذیرِ جنبش سندیکایی زحمتکشان

 جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

کارگران مبارز ایران

رفیق شهید امیر علی‌خانی

جنبش کارگری و سندیکایی ایران همواره در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود، یار و پشتیبان و به عبارت دقیق‌تر ستون فقرات جنبش همگانی ضدامپریالیستی و ضددیکتاتوری بوده و هست. طی بیش از یکصد سال که از پیدایش، رشد و گسترش جنبش کارگری و سندیکایی در کشور ما می‌گذرد، این جنبش علاوه بر مبارزه به‌سود منافع صنفی و رفاهی و نیز حقوق سندیکایی زحمتکشان، سنگر استوار دفاع از منافع ملی، حاکمیت متکی به اراده مردم و استقلال ملی به‌شمار می‌آمده و می‌آید.

ازاین‌رو حیات، تاریخ و سرنوشت جنبش کارگری از پیکارِ ملی و دمکراتیک در تاریخ معاصر ایران جدایی‌ناپذیر است. در تمامی مراحل تعیین‌کننده تاریخی چند دهه اخیر جنبش کارگری پرچم‌دار و پیش‌تاز مبارزه به‌سود عدالت اجتماعی، حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و حق استقلال و حاکمیت ملی بوده‌است.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

عسگر مرتضی آقا، جواد ملک محمدی و حیدر نصیری، سه کارگر توده‌ای و مبارزان سندیکای کارگران صنعت نفت خوزستان

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

عسگر مرتضی آقا، جواد ملک محمدی و حیدر نصیری، سه کارگر توده‌ای

جنبش کارگری و زحمتکشان میهن ما در طول تاریخ پرافتخار خود، همواره ستونِ فقرات جنبش سراسری ضد استبدادی، ضد امپریالیستی و آزادیخواهانهٌ مردم بوده‌است. طبقه کارگر و جنبش کارگری – سندیکایی متکی به سنت‌های انقلابی، نقش بی‌بدیل و موثر در مبارزات ملی – دمکراتیک دهه‌های اخیر ازجمله جنبش ملی‌شدن صنعت نفت و انقلاب بهمن داشته‌اند. در جریان جنبش ملی‌شدن صنعت نفت، طبقهٌ کارگر ایران با ایثار و فداکاری در صف نخستِ پیکار در راه تامین استقلال و حق حاکمیت ملی نقشِ قاطع ایفا کرد. در جریان اعتصاب‌های عظیم در صنایع نفت طی سال‌های اواخر دهه ۲۰ و ابتدای دهه ۳۰ صدها کارگر جانِ خویش را از دست دادند. در ادامهٌ سلسله مقالات نام‌های نازدودنی، جنبش سندیکایی و چهره‌های آن، اینک به معرفی سه کارگر توده‌ای که از فعالانِ سندیکای کارگران نفت خوزستان بودند و در جریان اعتصاب‌های سال ۱۳۳۰ نقش سازمانگرانه داشتند، می‌پردازیم. رفقای کارگر توده‌ای عسگر مرتضی آقا، جواد ملک محمدی و حیدر نصیری از مبارزان سندیکای کارگران نفت خوزستان و فعالان اعتصاب عظیم سال ۱۳۳۰ در شهرهای آغاجاری، بندر معشور، بندر شاپور و آبادان بودند.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

حیدر حیدری از مبارزان نسل اول جنبش کارگری میهن ما

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما با قدمت بیش از یک صد سال، دوره‌های مختلفی را در حیات سراسر مبارزهٌ قهرمانانه خود از سر گذرانده‌است.

طی این دوره‌های تاریخی در صف‌های جنبش کارگری، چهره‌های به‌نام و گمنام بسیاری با ایثار جان و فداکاری‌های ستایش‌برانگیز پرچم رزم را برافراشته نگه‌داشته و تداوم مبارزه را در وضعیت دشوار امکان‌پذیر ساختند. دراین شمارهٌ اتحاد کارگر و سلسله مقالات نام‌های نازدودنی به معرفی رفیق کارگر توده‌ای حیدر حیدری از مبارزان پیشکسوت جنبش سندیکایی ایران می‌پردازیم.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

محمد ابطحی کارگر توده‌ای و مبارز پرشور جنبش کارگری و سندیکایی

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

 

محمد ابطحی کارگر توده‌ای و مبارز پرشور جنبش کارگری و سندیکایی

محمد ابطحی کارگر توده‌ای و مبارز پرشور جنبش کارگری و سندیکایی

مبارزهٌ طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما در دوره‌های تاریخی مختلف با ایثار و فداکاریِ انقلابیون شریفی همراه بوده‌است که جان بر سر آرمان‌های والای انسانی گذارده‌اند. در ادامه رشته مطالب نام‌های نازدودنی به معرفی یکی دیگر از این انقلابیون فداکار و گمنام، رفیق کارگر توده‌ای محمد ابطحی می‌پردازیم که در دوره انقلاب، مابین سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰ از فعالان ثابت‌قدم جنبش کارگری بود و طی دوران عمر کوتاه خود با شجاعت و ایمانی راسخ در صف نخست مبارزه قرارگرفت و دراین راه جان خویش را فدایِ آرمان‌ توده‌های کار و زحمت نمود.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

علی قهرمانی انقلابی پیشکسوت و از پایه‌گذاران شورای متحده مرکزی

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

طبقه کارگر ایران از هنگام پیدایش و قوام خود در مقام یک طبقه اجتماعی، تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر نهاده، و در گرماگرم رخدادهای پراهمیت تاریخی، مهر و نشان خودرا بر تحول‌های جامعه زده‌است.

مبارزات سندیکایی زحمتکشان به مثابه بخش جدایی‌ناپذیر جنبش کارگری میهن ما از همان آغاز فعالیت مسیر پررنج، خونین اما پرافتخاری را پیموده‌است. دراین تاریخ پرغرور و خونین، سنت‌های انقلابی جنبش سندیکایی در همراهی و هم‌گامی حزب طبقه کارگر (در هر سه دوره حیات آن اجتماعیون – عامیون، حزب کمونیست ایران و حزب توده ایران) در طول دهه‌ها شکل گرفته، قوام یافته و به بار نشسته است.

این سنت‌ها و راه و روش انقلابی ریشه‌دار، در متن زندگی و مبارزهٌ روزانه برشانه‌های قهرمانان به‌نام و گمنام به‌ثمر رسیده‌است. رشته مطالب نام‌های نازدودنی کوشیده و می‌کوشد چهره این قهرمانان را در حد امکانات خود به نسل نو مبارزان جنبش کارگری معرفی نماید. اینک به معرفی یکی از پیشکسوتان ارجمند جنبش کارگری میهن، کارگر توده‌ای و از پایه‌گذاران و رهبران شورای متحدهٌ مرکزی، رفیق شهید علی قهرمانی می‌پردازیم.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

شوذب حاجی رئیس مقدم انقلابی استوار و مبارز جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

 شوذب حاجی رئیس مقدم مبارز سندیکایی ایران

شوذب حاجی رئیس مقدم مبارز سندیکایی ایران

انتشار رشته مطالب نام‌های نازدودنی به هدف آشنایی نسل نو مبارزان به‌ویژه کارگران جوان با تاریخ غرورآفرین جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما صورت می‌گیرد. از خلال نام‌های ارجمندی که در این سلسله مطالب به معرفی آنها پرداخته می‌شود، از سویی نسل نو با رویدادها و سنت‌های درخشان انقلابی جنبش کارگری ایران آشنا می‌گردند و ازدیگر سو نقش انقلابیون فداکاری را در صفحات تاریخ باز می‌یابند که در همه لحظه‌های زندگی غالباً دشوار و سخت خویش به آرمان طبقه کارگر و منافع و حقوق آن وفادار بوده، دراین راه با نثار جان خویش پرچم پیکار به‌سود خوشبختی زحمتشکان را برافراشته نگه داشته‌اند.

اینک در ادامه رشته مطالب نام‌های نازدودنی به معرفی یکی دیگر از قهرمانان جنبش کارگری، کارگر توده‌ای، رفیق شهید شوذب حاجی رئیس مقدم که از مبارزان فعال شورای متحده مرکزی و سندیکای کارگران سیلو و انبار نفت در دهه ۲۰ و ۳۰ خورشیدی بود، می‌پردازیم.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ابراهیم فدایی مبارز جوان و فداکار جنبش کارگری میهن ما

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

رفیق شهید ابراهیم فدایی

جنبش کارگری ایران نقش و جایگاهی برجسته در تاریخ معاصر میهن ما را به خود اختصاص می‌دهد. پیوندی تنگاتنگ و گسست ناپذیر میان مبارزه نفس‌گیر جنبش کارگری و پویه رشد و تحول جامعه ایران در یک صد سال گذشته برقرار بوده‌‌است.

پرچم این مبارزه غرورآفرین و در عین حال پررنج و خونین را مبارزان فداکار به‌نام و گمنامی برافراشته نگه‌ داشته‌‌اند که سیمای ارجمند آنان و مبارزات‌شان کمتر شناخته شده‌است. اتحاد کارگر برای بازشناختن نام این مبارزان و سنت‌های ریشه‌دار انقلابی جنبش کارگری – سندیکایی زحمتکشان کوشیده و می‌کوشد با انتشار نام‌های نازدودنی، در حد امکان و توان خود غبار فراموشی ناشی از سلطهٌ استبداد و نفوذ امپریالیسم را زدوده و چهره‌های قهرمان و فداکار را به نسل نو مبارزان سندیکایی و جوانان این مرز و بوم بازشناساند. در ادامه این رشته مطالب اینک به معرفی یکی از چهره‌های گمنام، کارگر جوان توده‌ای و فعال سندیکایی رفیق شهید ابراهیم فدایی می‌پردازیم.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

علی عظیم‌زاده جوادی، رزمنده دلیر جنبش کارگری میهن ما

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

 

مبارزه کارگران و زحمتکشان میهن ما علیه برنامه و سیاست‌های ضدکارگری جمهوری اسلامی به‌ویژه برنامه آزادسازی اقتصادی اوج تازه‌ایی یافته‌است. این مبارزات بدون ریشه و پیشینهُ تاریخی صورت نمی‌گیرد.

طبقه کارگر ایران از ابتدای دهه شصت خورشیدی که علیه قانون کار توکلی به پا خاست و مانع تصویب آن شد، تا امروز که علیه اصلاحیه قانون کارِ دست‌پخت دولت‌های احمدی‌نژاد – روحانی می‌رزمد، همواره از تاریخ و سنت‌های انقلابی خویش بهره‌گیری کرده ‌است.

اتحاد کارگر در تلاش برای شناساندن و برجسته ساختن این سنت‌ها و پیشینه پرافتخار مبارزاتی جنبش کارگری و سندیکایی (که همواره در پیوند ناگسستنی با حزب توده ایران بوده و هست) به نسل نو کارگران و جوانان فعال سندیکالیست، به معرفی قهرمانان به‌نام و گمنام جنبش پرداخته ‌است.

آشنایی درست با تاریخ و پیشینه انقلابی، مقدمه ضرور برای تشخیص مسیر درست و کامیابی در مبارزهٌ کنونی به سود منافع زحمتکشان است. در راستای همین وظیفه مهم در ادامه رشته مطالب نام‌های نازدودنی به معرفی یکی دیگر از پیکارگران نستوه جنبش کارگری، رفیق شهید توده‌ای علی عظیم‌زاده جوادی می‌پردازیم.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

اوهان یاریجانیان مبارزه خستگی‌ناپذیر جنبش سندیکایی و کارگری

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

Bild1

معرفی چهره‌ها و مبارزان به‌نام و گمنام جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما، دریچه‌ای است برای آشناییِ نسل جوان با تاریخ پرافتخار جنبش کارگری ایران و قهرمانانی که با نثار جان خویش پرچم این پیکار را در اهتزاز نگه داشته و تداوم حیات آن‌را ممکن ساختند.

در ادامه انتشار رشته مطالب نام‌های نازدودنی این‌بار به معرفی یکی دیگر از چهره‌های گمنام اما استوارِ جنبش کارگری می‌پردازیم، رفیق کارگرِ توده‌ای اوهان یاریجانیان کارگر برق که جان برسر آرمان‌های والای طبقه کارگر نهاد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

غلامرضا جنت‌دوست کارگر نقاش و مبارزِ شجاعِ جنبش کارگری

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

janat-doust

مبارزات جنبش کارگری در میهن ما پیشینه بیش از یک صد سال دارد. طی این دوران جنبش کارگری و سندیکایی مراحل مختلفی را از سر گذرانده و درگیر مبارزاتی حیاتی علیه استثمار، استبداد و امپریالیسم بوده‌است.

جنبش سندیکایی کارگران ایران طی این مبارزات با فداکاری انسان‌های شریف پرچم رزم و مقاومت را برافراشته نگه‌داشته‌ است.

دراین شماره از رشته مطالب نام‌های نازدودنی به معرفی یکی از کارگران گمنام جنبش، کارگر نقاش، رفیق شهید توده‌ایی غلامرضا جنت‌دوست می‌پردازیم.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

میرحیدر عزیزی از انقلابیون نسل اول جنبش کارگری ایران

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

 

انتشار رشته مطالب نام‌های نازدودنی با هدف آشنایی نسل نو کارگران به ویژه کارگران و سندیکالیست‌های جوان با شخصیت‌ها و مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما صورت می‌گیرد. از طریق آشنایی با این چهره‌ها، روزنه‌ای به پیکار دلیرانه طبقه کارگر ایران در تاریخ یک صد ساله اخیر گشوده می‌شود. اینک در این شماره به معرفی یکی از پیشکسوتان جنبش کارگری و از مبارزان دوره اول حیات جنبش کارگری و کمونیستی (سه دوره حیات جنبش کمونیستی ایران، سوسیال دمکراسی انقلابی – حزب کمونیست ایران – حزب توده ایران) رفیق شهید توده‌ای میرحیدر عزیزی از انقلابیون نسل اول و پیشکسوتان جنبش سندیکایی کارگران می‌پردازیم.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

صالح خدامی مبارز پُر شور توده‌ای و فعال سندیکای کارگران نانوا

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

صالح خدامی

صالح خدامی

فعالیت سندیکاهای کارگری صنوف همواره جایگاه برجسته‌ای در جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان میهن ما به خود اختصاص داده است. کارگران صنوف از پیشگامان تاسیس و گسترش سندیکاهای کارگری در تاریخ جنبش کارگری ایران به شمار می‌آیند.

چهره‌های نامداری چون رفقای قهرمان مرتضی حجازی، محمد علی طبرسی، حسین سمنانی، آوتیس مسروپیان، حسن جلالی و محمد جانجانیان از زمره نام‌های پُر فروغ مبارزات طبقه کارگر میهن ما و نیز جنبش سندیکایی محسوب می‌شوند. اتحاد کارگر در ادامه رشته مطالب، نام‌های نا زدودنی، جنبش سندیکایی و چهره‌های آن، به معرفی یکی از مبارزان پُر شور سندیکاهای کارگران صنوف، سندیکای خبازان (مازندران)، رفیق شهید توده‌ای صالح خدامی می‌پردازد. کارگر فداکار و استواری که جان بر سر آرمان‌های خود نهاد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

یوسف علی از رهبران سندیکاهای کارگری صنایع نساجی

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان میهن ما طی دوران‌های مختلف حیات پُر ثمر خود، اثرهای ماندگاری نه تنها بر مبارزات صنفی ـ سندیکایی زحمتکشان، بلکه جنبش ملی و دمکراتیک رهایی بخش و انقلابی مردم ایران باقی گذارده است. پس از تحول‌های دهه بیست خورشیدی و سقوط دیکتاتوری سیاه رضاخان، عامل سر سپرده امپریالیسم انگلیس، دوران جدیدی در حیات جنبش سندیکایی آغاز گشت. رفیق مهدی کیهان، پژوهشگر و مبارز نامدار جنبش کارگری ایران، این دوران را “دوران رشد شکوفان جنبش سندیکایی در ایران” نام داده است. در این دوران چهره‌های درخشان بسیاری در صف‌های جنبش سندیکایی کارگران پیکار کرده و پرچم‌دار رزم و ایثار بوده‌اند. چهره‌ها و شخصیت‌های بسیاری نیز کمتر شناخته شده هستند. یکی از مبارزان نستوه کمتر شناخته شده، رفیق قهرمان توده‌ای، کارگر و فعال سندیکایی یوسف علی است. او از رهبران سندیکای کارگران صنایع نساجی و از زمره پایه‌گذاران سندیکای کارگران کارخانه حریر بافی چالوس در سال‌های دهه بیست خورشیدی است. او در راه آرمان‌های طبقه کاگر و جنبش سندیکایی جان خویش را نثار کرد. اتحاد کارگر در این شماره به معرفی این مبارز سربلند توده‌ای می‌پردازد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

خورن قاراخانیان مبارز خستگی ناپذیر سندیکاهای کارگری صنوف

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

خورن قاراخانیان

جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان میهن ما طی دوران‌های مختلف حیات خود فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذرانیده است. در این تاریخ پُر افتخار، همواره کارگران و فعالین سندیکایی صنوف به دلایل مشخص تاریخی، نقش و جایگاه برجسته‌ای داشته‌اند. از نخستین سال‌های آغاز جنبش سندیکایی کارگران تا به امروز سندیکاهای صنوف همواره به مثابه بخش پُر تحرک و فعال حضور داشته‌اند و مسئولیت‌های مهم تاریخی را بر عهده داشته و دارند. فعالیت سندیکای کارگران کفاش تهران و حومه به عنوان سندیکایی وابسته به صنوف در این میان بویژه در سال‌های دهه بیست و سی خورشیدی و سپس پنجاه و شصت جایگاه با ارزشی به خود اختصاص می‌دهد.

اتحاد کارگر تا کنون در چارچوب رشته مطالب نام‌های نازدودنی ــ جنبش سندیکایی و چهره‌های آن به معرفی تنی چند از رهبران و فعالان قهرمان سندیکای کارگران صنوف کفاش پرداخته است. رفقایی مانند حسین سمنانی و اسدالله کاریجانی، اینک در ادامه این سلسله مطالب، یکی دیگر از چهره‌های ارجمند جنبش سندیکایی کارگران ایران، مبارز خستگی ناپذیر سندیکای کارگران کفاش تهران و حومه در دهه بیست و سی خورشیدی، کارگر دلاور توده‌ای و فرزند قهرمان خلق ارمنی، رفیق خورن قاراخانیان را به خوانندگان و نسل جوان کارگران میهن ما، معرفی می‌کند.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

حسن جاماسب رزمنده بی‌باک جنبش کارگری

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

حسن جاماسب

تاریخ جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما مملو از مبارزات قهرمانانه انسان‌های شریف و فداکاری است که ذرّه ذره هستی سوزان خود را وقف سعادت و خوشبختی توده‌های کار و زحمت کرده‌اند.

علاوه بر کارگران نستوه‌ای که پرچم این پیکار دلیرانه را بر دوش داشته‌اند، انسان‌های انقلابی و شرافتمندی نیز از سایر قشرها و لایه‌های اجتماعی در تداوم این مبارزه، نقش مؤثر و بسزایی ایفا کرده‌اند. اتحاد کارگر در ادامه انتشار رشته مطالب نام‌های نازدودنی، اینبار به معرفی یکی از این انقلابیون می‌پردازد که همراه و همگام کارگران و زحمتکشان در راه اعتلا و تقویت تشکل سندیکایی کوشیده است. رفیق توده‌ای حسن جاماسب که بخشی از زندگی خود را وقف مبارزات سندیکایی کارگران صنایع نساجی اصفهان نمود و در صفوف حزب پُر افتخار طبقه کارگر ایران ـ حزب توده ایران ـ تا پایان عمر کوتاه امّا پُر ثمرش رزمید.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

رمضان علی دهقان مبارز پُر شور جنبش سندیکایی کارگران

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

WFTU-Poster-1st-Prize1

مبارزه جنبش سندیکایی کارگران میهن ما، با سابقه نزدیک به یکصد ساله خود از صفحات درخشان تاریخ پیکار رهایی بخش مردم ایران در دوران معاصر است. این جنبش با وجود سرکوب‌های شدید و خونین به حیات خود ادامه داده و نقش پُر اهمیتی در دوران‌های مختلف تاریخی ایفا کرده است. پرچم این مبارزه بر دوش و در دستهای کارگران قهرمانی قرار داشته و دارد که با وفاداری و ایمان خارایین به رغم نا ملایمات بسیار، راه مبارزه را ادامه دادند و با نثار جان خویش بقا و تداوم مبارزه کارگران و زحمتکشان را امکان پذیر ساختند. اتحاد کارگر در ادامه رشته مطالب نام‌های نا زدودنی اینک به معرفی یکی دیگر از کارگران قهرمان سندیکاهای کارگری نساجی مازندران در سال‌های دهه بیست و سی خورشیدی می‌پردازد. رفیق توده‌ای، سندیکالیست مجرب، کارگر شهید رمضان علی دهقان، فعال سندیکای کارخانه حریر بافی چالوس، از زمره نام‌های نا زدودنی توده‌های کار و زحمت است.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

اسدالله کاریجانی فعال سندیکای صنف کفاشان

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

اسدالله کاریجانی

جنبش کارگری ـ سندیکایی میهن ما با وجود سرکوب خشن توسط حکومت‌های رضا خان، محمد رضا پهلوی و جمهوری اسلامی، در دوران‌های مختلف و بر پایه نیاز عینی ـ تاریخی به حیات رزمجویانه خود ادامه داده و با توسل به شکل‌های متنوع مبارزه، مُهر و نشان خود را بر تحول‌های هر دوره تاریخی مشخص باقی گذارده است. مبارزان دلیری این پرچم آغشته به خون و رنج را در اهتزاز نگهداشته‌اند. اتحاد کارگر در ادامه رشته مطالب نام‌های نا زدودنی اینبار به معرفی یکی دیگر از قهرمانان گمنام جنبش کارگری می‌پردازد، رفیق قهرمان توده‌ای، کارگر کفاش و فعال سندیکایی کارگران کفاش در دهه بیست و سی خورشیدی، اسدالله کاریجانی که جان بر سر پیمان خود نهاد، او یکی از شهدای ارجمند جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران است.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

علی نادری از فعالان سندیکاهای کارگران نساجی مازندران

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

WFTU-Poster-1st-Prize1

انتشار رشته مطالب نام‌های نازدودنی که با هدف شناساندن چهره‌های قهرمان جنبش کارگری و سندیکایی به نسل نو مبارزان جنبش صورت گرفته با استقبال خوانندگان روبرو گردیده است. انتقال سنت‌ها و روح رزمجویانه جنبش کارگری به کارگران جوان و همه فعالان و مبارزان جوان هوادار منافع طبقه کارگر وظیفه‌ای بس مهم و پُر ارزش قلمداد می‌شود. اتحاد کارگر در چارچوب و به پیروی از مشی اصولی و انقلابی حزب توده ایران کوشیده و خواهد کوشید به سهم خود این وظیفه را انجام دهد. ما بار دیگر دست یاری خود را به سوی همه رفقا، دوستداران جنبش کارگری، فعالان سندیکایی دراز کرده و خواهان همیاری آنها در معرفی چهره‌های به نام و گمنام جنبش کارگری و سندیکایی و کارگران دلاوری هستیم که تمام زندگی خود را وقف آرمان‌های طبقه خویش ساختند و با تحمل رنج و حرمان و نثار جان، درفش مبارزه را برافراشته نگه داشتند.

در این شماره به معرفی یکی دیگر از قهرمانان گمنام جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان ایران، رفیق شهید علی نادری کارگر توده‌ای و از فعالان سندیکای کارگران کارخانه حریر بافی چالوس می‌پردازیم.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

محمد علی کارگر، رزمنده بی‌باک توده‌ای و فعال سندیکای کارگران راه آهن

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

 

mohamad

مبارزه جنبش کارگری ـ سندیکایی زحمتکشان از صفحات درخشان تاریخ معاصر میهن ما و جنبش سراسری ملی و دمکراتیک ایران به شمار می‌آید. این جنبش علی‌رغم سرکوب‌های خونین همواره به شکل‌های گوناگون به حیات خود ادامه داده و در فرصت‌های تاریخی همگام و یاور نهضت انقلابی، مردمی و ضد امپریالیستی خلق‌های ایران بوده است. درفش پیکار جنبش کارگری با ایثار و فداکاری رزمندگان دلاوری در اهتزاز باقی مانده که تمام هستی خود را وقف آرمان رهایی تودهای کار و زحمت کرده‌اند.

اتحاد کارگر بولتن کمیته روابط سندیکایی در ادامه معرفی نام‌های نا زدودنی جنبش سندیکایی کارگران ایران، اینک به معرفی توده‌ای قهرمان رفیق شهید ـ محمد علی کارگر از فعالین سندیکایی کارگران راه آهن می‌پردازد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

حسن حیدرپور از فعالین سندیکاهای کارگری اصفهان

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

جنبش سندیکایی کارگران ایران در طول تاریخ پُرفراز و نشیب خود تجربه‌های پُرارزشی اندوخته که مرور و آشنایی دقیق‌تر با این تجربیات برای اوضاع امروزین بسیار مفید و ضرور است. مبارزه سندیکاهای کارگری صنایع نساجی بویژه در استان‌های مازندران و اصفهان مملو از درس‌ها و تجربه‌های گران‌بهاست. اتحاد کارگر در قالب معرفی چهره‌های بنام و فعالین جنبش سندیکایی کوشیده و می‌کوشد ارزش‌ها و سنت‌های انقلابی، درس‌ها و تجربه‌های نسل گذشته را به مبارزان نسل کنونی با توجه به امکانات خود انتقال دهد.

حسن حیدرپوراینک در ادامه یاد کرد و معرفی مبارزان و چهره‌های  قهرمان طبقه کارگر ایران، رفیق کارگر توده‌ای حسن حیدرپور که از فعالین سندیکای کارگران کارخانه نساجی رحیم زاده اصفهان بود، به خوانندگان و علاقمندان ارایه می گردد. این کارگر توده‌ای جان خود را بر سر آرمان‌های طبقه کارگر نهاد و در سال ۱۳۳۰ به شهادت رسید.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

آودیس مسروپیان از فعالین سندیکاهای کارگری صنوف

جنبش سندیکایی و چهرهای آن

جنبش سندیکایی کارگران ایران طی یک مبارزه دشوار در ادوار مختلف تاریخی تکامل پیدا کرده و سنت‌های ریشه‌دار انقلابی آن تا به امروز ادامه یافته است. در این مبارزه چهره‌های بسیاری با فداکاری و ایثار راه پیشرفت و تداوم جنبش را فراهم ساخته‌اند. پیوند تنگا تنگ و تاریخی مبارزات سندیکایی با حزب طبقه کارگر ایران ـ حزب توده ایران در مراحل مختلف حیات جنبش سندیکایی اثرها و دستاوردهای پُر اهمیت و با ارزشی را در اختیار ما قرار می‌دهد که می‌توان از آنها بسود تقویت و تحکیم جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان ایران استفاده ها بُرد.

در این شماره در راستای معرفی نام‌های نا زدودنی جنبش سندیکایی کارگران به زندگی و مبارزه رفیق کارگر توده ای آودیس مسروپیان از فعالین اولیه و اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران قناد ـ صنف قنادی می پردازیم. این کارگر توده‌ای و فرزند دلیر خلق ارمنی از قهرمانان جنبش کارگری میهن ماست!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

نوروز علی‌غنچه، مبارز دلاور و قهرمان جنبش کارگری

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

نوروزعلی غنچه

جنبش کارگری ـ سندیکایی میهن ما در مبارزه طولانی و پُر افتخار خود، دوران‌های دشوار بسیاری را تجربه کرده است. طی این دوران‌ها مبارزان استوار و ثابت قدم پرچم مقدس پیکار را با ایثار و فداکاری در اهتزاز نگه داشته‌اند. اتحاد کارگر بولتن ماهیانه کمیته روابط سندیکایی در این شماره از رشته مطالب نام‌های نازدودنی به معرفی یکی از فرزندان ایثارگر جنبش کارگری، رفیق کارگر توده‌ای نوروز علی‌غنچه از فعالان سندیکای کارگران صنایع نساجی ـ کارخانه حریر بافی چالوس ـ که در ابتدای دهه ۳۰ خورشیدی جان بر سر آرمان‌های خود نهاد، می‌پردازد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

حیاتقلی فرزانه، مبارزی از نسل اوّل سندیکالیست‌های ایران

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

حیاتقلی فرزانه

اتحاد کارگر با انتشار مطالبی تحت عنوان نام‌های نازدودنی، ضمن گرامیداشت خاطره مبارزان به نام و گمنام جنبش سندیکایی میهن ما، کوشیده است روح انقلابی و سنت‌های درخشان جنبش کارگری را در قالب نام مبارزان آن به نسل جدید فعالان سندیکایی و کارگران جوان معرفی نماید. در ادامه این رشته مطالب به معرفی یکی از قهرمانان گمنام طبقه کارگر، رفیق توده ای حیاتقلی فرزانه، سندیکالیست پیش کسوت می‌پردازیم.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

برات علی بزدوده، کارگر جوان و سندیکالیست استوار

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

 

برات علی بزدوده

مبارزه پُر فراز و نشیب جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما که قدمت آن به یک سده می رسد، همواره با قهرمانی انسان‌های شرافتمندی توام بوده است که هستی سوزان خود را وقف سعادت کارگران و زحمتکشان کرده اند. در ادامه رشته مطالب نام‌های نا زدودنی به معرفی کارگر قهرمان توده‌ای برات علی بزدوده می‌پردازیم که در عنفوان جوانی جان بر سر پیمان نهاد و طی یک اعتصاب کارگری به شهادت رسید.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

رمضان کاوه نفت گر قهرمان و از پیش کسوتان جنبش سندیکایی

 

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

 

ادامه انتشار رشته مطالب نام‌های نازدودنی تا کنون با استقبال خوانندگان اتحاد کارگر و تمامی علاقمندان تاریخ و مبارزه جنبش کارگری قرار گرفته است. انتشار این مطالب با هدف معرفی سنت‌ها و تاریخچه پُر افتخار جنبش سندیکایی کارگران به نسل جوان تنظیم و منتشر می‌شود.

در این شماره به معرفی یکی دیگر از چهرهای گمنام جنبش کارگری می‌پردازیم، یکی از پیش کسوتان سندیکای کارگران نفت خوزستان، رفیق قهرمان توده‌ای رمضان کاوه که از فعالان نسل اوّل نفتگران و از زمره پیش کسوتان جنبش کارگری و سندیکایی میهن ماست.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn