جنبش سندیکایی کارگران بنگلادش و مبارزه برای رفاه و عدالت اجتماعی

همبستگی فدراسیون جهانی سندیکاهایِ کارگری با طبقۀ کارگر بنگلادش

جنبش کارگری بنگلادش

روز ۱۶ خردادِ سالِ جاری مرکز اتحادیه‌هایِ کارگری بنگلادش یک زنجیر انسانی در مقابل رسانۀ ملی در داکا، پایتختِ کشور تشکیل داد. شرکت کنندگان خواستارِ تضمینِ جیره غذایی، جا و مکان برایِ زندگی، بهداشت و رفاهِ اجتماعی برایِ کارگران شدند.

فدراسیونِ جهانی سندیکاهایِ کارگری که ۹۲ میلیون کارگر از پنج قاره جهان را نمایندگی می‌کند، همبستگی خود را با طبقۀ کارگر بنگلادش ابراز می‌دارد و حمایتِ خود را از خواسته‌هایِ عادلانۀ کارگران و مبارزۀ آنها اعلام می‌دارد.

در مبارزۀ خود برایِ فردا و آینده‌ایِ بهتر، طبقۀ کارگر بنگلادش و کارگرانِ جهان می‌توانند رویِ حمایت و همبستگیِ جنبشِ کارگریِ بین‌المللی با ماهیتِ طبقاتی تکیه کنند.

 

دبیرخانه

 

http://www.wftucentral.org/wftu-solidarity-statement-with-the-bangladesh-working-class/

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Bookmark the permalink.

Comments are closed