پیش به سوی مبارزۀ سازمان یافته در راه تأمین حقوق بازنشستگان

کارزار جهانی به سود حقوق بازنشستگان

اتحادیه بین المللی بازنشستگان و مستمری بگیران فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری برای ۹ مهر ماه ۱۳۹۶ دعوت می‌کند

کارزار جهانی به سود حقوق بازنشستگان

کارزار جهانی به سود حقوق بازنشستگان

مبارزهٔ جهانی برای حقوق بازنشستگان

سرمایه‌داری اقدامات ضد کارگری جدیدی را علیه بازنشستگان، زحمتکشان و مردم در پیش گرفته است. راه حل‌ و برنامه هایی که دولت‌ها در پیش گرفته‌اند موقتی و ضعیف، بدون دورنما و یک برون رفت مثبت برای کسانی است که کارشان در جامعه آفرینش ثروت بوده است، و در حالیکه فواید آن فقط به عدهٔ معدودی سرمایه‌دار که از آن بهره مند شده و از آن میوه چینی می‌کنند می‌رسد.

اقدامات اتخاذ شده توسط رهبران جهان سرمایه‌داری پیشرفته- که سود و رقابت سرمایه‌داری موتور حرکت آن است-  به قربانیان تازه‌ای از طبقه کارگر نیاز دارد: استثمار بیشتر بازنشستگان و تودهٔ مردم، و حذف باقیمانده حقوقشان. محدویت بیشتر و حتی حذف خدمات اجتماعی عمومی به نفع بخش خصوصی، لغو قراردادهای دستجمعی و عدم پرداخت اضافی به بازنشستگان، بعلاوه کاهش باز هم بیشتر از هزینه‌های خدمات بهداشتی، دارو و تامین اجتماعی.

تمامی اینها توام است با امتیاز دهی بیشتر به سرمایه‌داران بزرگ، از طریق خصوصی سازی بخش‌های مهم اقتصادی در بخش انرژی، حمل ونقل، آب، منابع طبیعی و بخشودگی‌های مالیاتی جدید.

بنام رقابتی کردن و سود سرمایه، در سراسر جهان شرایط زندگی بازنشستگان و مستمری بگیران و خانواده‌هایشان وخیم تر می‌شود. حق بازنشستگی قطع، مزایای بهداشت درمان کاهش داده شده و خصوصی سازی گسترش یافته، زیر ساخت‌های اجتماعی تخریب، و بطور کلی حقوق آنان محدود گردیده است.

سرمایه‌داری برای رسیدن به این اهدافش ابایی از ایجاد جنگ و خونریزی در سراسر جهان ندارد، و با زور و تجاوز ثروت مردم جهان را غارت می‌کند.

ما از همه سازمان‌ها و دوستان خود می‌خواهیم که روز اول اکتبر آینده بعنوان روز جهانی بازنشستگان اعلام نموده و با شعارهایی که نماینگر خواست‌های واقعی ما، نمودار مبارزات ما برای یک جهان عاری از استثمار، فقر، جنگ و فاجعه باشد، شرکت نمایند. ما با طبقه کارگر، توده مردم و همه آنهایی که از استثمار سرمایه داری آسیب دیده‌اند بطور همانگ و متحد مبارزه خواهیم کرد.

ما در این جهت تلاش داریم که: خدمات اجتماعی عمومی و مجانی، خدمات بهداشتی و دارویی برای همه و بدون هیچگونه شرطی. ما خواهان حقوق حقه همه و با مستمری کافی، کاهش سن بازنشستگی برای مردان، بازنشستگی زود هنگام زنان هستیم. میزان بازنشستگی باید که با نیازهای امروزی مطابقت داشته باشد تا بتوانیم  یک زندگی شرافتمندانه داشته باشیم. برای مزایای اجمتاعی، مسکن، آب آشامیدنی تمیز و تفریح عمومی، مجانی و با کیفیت.

ما لایق خرده نانی نیستیم که بربریت سرمایه‌داری به ما می‌دهد.

ما برای حصول به یک زندگی و آیندهٔ بهتر در یک جامعه عاری از استثمار و بر اساس ثروتی که ما ایجاد می‌کنیم مبارزه می‌کنیم.

پایدار باد همبستگی بین المللی کارگران

زنده باد اول اکتبر (۹ مهر ماه ۱۳۹۶) روز اعتراض همگانی به سود حقوق بازنشستگان

http://www.wftucentral.org/wftu-tui-pensioners-and-retirees-call-for-the-october-1st-2017-international-day-of-fight-for-pensioners-rights/

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Bookmark the permalink.

Comments are closed