سومین کنفرانس ملی سندیکاهای قاره آفریقا – وابسته به فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، بخش اول

بیانیه  سومین کنفرانس ملی قاره آفریقا وابسته به فدراسیون جهانی سندیکا‌های کارگری، سازمان‌های متحد و دوست در ۱۶ تا ۱۹ تیر ماه در شهر ابوجا – نیجریه

 

کنفرانس ملی سندیکاهای قاره آفریقا

کنفرانس ملی سندیکاهای قاره آفریقا

برنامه کاری نیجریه

سومین کنفرانس ملی قاره آفریقا بر اساس تجربه تاریخی مهم کنگرهٔ ۱۷ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و بعد از کنفرانس بین‌آلمللی ۲۰۱۶ دوربان افریقای جنوبی- در شهر اوجا، نیجریه از ۱۶ تا ۱۹ تیر ماه سال ۱۳۹۶ تشکیل گردید. در این کنفرانس ۲۰۰ نماینده از اتحادیه‌های مبارز از متحدین و دوست از ۴۱ کشور افریقایی شرکت نمودند.

فدراسیون همیشه در کنار کارگران افریقایی حضور دارد!

کنفرانس تاکید می‌کند که فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۴۵ تا به امروز خستگی ناپذیر در خط انترناسیونالیسم کارگری و همبستگی برادارانه با مبارزات کارگران و برای تضمین نیازهای اساسی  مردم افریقا و حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قاره افریقا رزمیده است.

فدراسیون در طی ۷۲ سال  دوش به دوش مردم افریقا و همیشه در صف اول مبارزه با امپریالیسم بوده و در همبستگی با زحمتکشان این قاره علیه برده‌داری، امپریالیسم، استعمار، نژادپرستی و استقلال ملی رزمیده است.  وقتیکه مبارزات طبقاتی مردم افریقا با تهدیدات امپریالست‌ها و همکاری اتحادیه‌های زرد کارگری محدود و بر سر راه مبارزات آنان مانع ایجاد نمودند تا خیزش آزادیبخش آنان را تضعیف و منحرف نمایند، فدراسیون بطور حیاتی همکاری برای سازماندهی کارگران و تشکیل سازمانهای طبقاتی اصیل، تقویت مواضع ایدئولوژیکی و سیاسی آنان و ارتقاء سطح سازماندهی آنان می‌کوشید.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در کنار مبارزات هر کارگر و هرسندیکا در سراسر جهان ایستاده و تاکید بر عملی نمودن همبستگی بین‌المللی با اتحادیه‌های مبارزی که در حمایت از کارگران جهان با احترام به زبان، ‌رنگ و مذهبشان، تمامی حمایت اخلاقی و معنوی و سیاسی و مادی خود را برای نهضت‌های آزادی بخش و علیه استثمار سرمایه‌داری قرار داده‌اند، می‌نماید. در پیروی از اصل، همهٔ کارگران برادر هم هستند و به یک طبقه اجتماعی تعلق دارند، پیشگام طبقه کارگر، با هدف رهایی از بندهای استثماری سرمایه‌داری و آزادی اجتماعی، فدراسیون از وظایف خود عدول نخواهد نمود. فدراسیون داوطلب مبارزه علیه تبعیض نژادی، نژادپرستی،‌ بیگانه هراسی و برتری طلبی است.

پس از ارزیابی چالش‌های جدی موجود، کنفرانس از تصمیم اتحادیه‌های کارگری فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری برای مبارزه جهت دستیابی به حقوق طبقه کارگر، آموزش‌های اجتماعی و ایدئولوژیک، ایجاد اتحادیه‌های کارگری مبارز و حمایت از افزایش نقش فوری و تعیین کننده زنان کارگر آفریقا را حمایت نمودند.

کنگره رضایت خود از افزایش مبارزات اتحادیه‌های طبقاتی و افزایش تظاهرات متحد و انترناسیونالیستی و طبقاتی  را اعلام نمود.

دست‌آوردهای مبارزات کارگران افریقایی قدرت فدراسیون را نشان می‌دهد، چرا که استثمار کارگران توسط سرمایه داری را انکار نکرده و همچنین بیشترین اولویت را به موضوعات مربوط به این قاره می‌دهد، چرا که این قاره از نظر معادن بسیار غنی بوده ولی کارگران آن فقیرترین و بیشترین استثمار را دارند.

کنفرانس بحران عمیق سیستم سرمایه‌داری و تشدید شدن تضادهای آن را تحلیل کرده، که در اثر آن ثروت در دستان معدودی متمرکز و انباشته شده که خود آن تاثیرات انفجار آمیزی بر انحصارات خواهد داشت. نقش شرکت‌های چند ملیتی در  کاهش استانداردهای زندگی زحمتکشان، تاثیر در کاهش دستمزد، بهداشت و درمان، در انکار اموزش کودکان افریقایی، عقب نشینی از بسیاری از وظایف دولتها، عمیق شدن فقر و گرسنگی و ایجاد مناطق بحران زده بیشتر خواهد شد.  تلاش سرمایه‌داری برای حداکثر سود، منجر به یک شکست وحشتناکی خواهد شد، شرایط برای یک مقاومت کارا فرا می‌رسد. اکنون ما برای یک اقدام طبقاتی متحد شرایط را داریم. مبارزات رزمنده اتحادیه‌ها رو به فزونی است و کارگران طرحهای خود را داشته و  ابزار ایدئولوژیکی لازم  برای پیروزی نهایی بر استثمار سرمایه‌داری را در دسترس دارند.

با شدت یافتن بحران سرمایه‌داری، کنفرانس مفهوم یک شغل آبرومند و مناسب برای اتحادیه‌های طبقاتی را مورد بحث قرار دادد. یعنوان یک ضد حمله قوی برای احقاق حداقل دستمزد، حقوق بازنشستگی- که نیازهای امروزین یک خانواده معمولی را تحت پوشش قرار دهد، حق داشتن ۸ ساعت کار روزانه، تامین اجتماعی برای همه کارگرانی که از استثمار سرمایه‌داری در رنجند، تامین ایمنی و بهداشت در محیط‌های کاری، حق بستن قراردادهای دستجمعی، بیمه درمان و بهداشت عمومی و رایگان برای زحمتکشان و خانواده هایشان، ممنوعیت کار کودک و داشتن بهداشت، آموزش مجانی و همگانی.

شغل آبرومند یعنی حق داشتن محیط کار ایمن، سلامت غذایی و مناسب، مخالفت با مصرف مواد غذایی دستکاری شده ژنتیکی و همچنین بهره‌مندی کامل کارگران مهاجر از حقوق کارگری .

شغلی آبرومند نیست مگر دائمی، دارای دستمزد مناسب، تامین اجتماعی، ساعات کاری کمتر، بهداشت و خدمات اجتماعی، مسکن و محیط کار امن بوده باشد، این چنین شرایطی زمانی حاصل می‌شود که  مواد اولیه و تولیدات کشاورزی توسط انحصارات غارت نشده و توسط مردم افریقا تحت کنترل بوده و برای منافع خودشان بکار برده شود.

ضد حمله طبقاتی علیه سرمایه‌داری و انحصارات

با همکاری کلیه سازمان‌های وابسته به فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و در خانواده اتحادیه‌های طبقاتی، دوستان و متحدین ما، فدراسیون در قاره افریقا، وظایف اصلی خود را بصورت اقدامات عملی برای پیش روِ، آیندهٔ بدون استثمار، مبارزهٔ بی‌امان و حمله علیه سرمایه‌داری، شرکت‌های چند ملیتی و انجصارات، دفاع خستگی ناپذیر از حقوق خودمان تشدید مبارزهٔ مان برای یک شغل مناسب تعیین می‌کند.

فدراسیون در افریقا اولویت را به اقدامات مشخص زیر می‌دهد:

۱-  تقویت  سندیکای‌های طبقاتی در افریقا، که وسیع، دموکراتیک و باز بوده و به اعضای معمولی خود احترام بگذارد.

۲- اتحادیه‌های کارگری که تمامی کارگران افریقا صرف نظر از رنگ، مذهب، نژاد و زبان و اتحاد محکم کارگران – با توجه به این اصل که همه به یک طبقه اجتماعی یعنی طبقه کارگر تعلق دارند- را ایجاد نمایند.

۳- ایجاد سندیکاهایی که بتوانند ویژگی‌های طبقاتی و رزمجویانهٔ‌شان را تقویت نمایند؛  و آن یک مکتب مبارزاتی برای کارگران جوان خواهد شد.

۴-  سندیکاهایی که انترناسیونالیست بوده و با تمامی کارگران جهان اعلام همبستگی نمایند.

۵- اتحادیه‌ای که علیه جنگ‌ها و دخالتهای امپریالیستی بجنگند.

۶- اتحادیه‌هایی که علاوه بر مبارزه برای نیازهای اقتصادی روزانه کارگران، همچنین آگاهی کارگران را بالا برده تا از برده بودن برای سرمایه‌داران رهایی یابند.

۷- سندیکاهایی که توان خود را بکار خواهند برد و به سازمانهای بین‌المللی فشار خواهند آورد که عملکرد و اقدامات غیر مفید به منافع طبقه کارگر انجام ندهند.

۸- سندیکاهایی که بتوانند دائما از سندیکالیست‌های  جوان و زنان در پیش برد امور استفاده نمایند.

۹-  سندیکاهایی که قدرات اقتصادی‌شان از منابع  مالی خودشان باشد، از طریق حمایت مالی از طرف اعضایش. نه از طریق فروش خود به پول‌های آلوده.

۱۰- سندیکاها و رهبرانش بایستی که علیه فساد در درون جبش سندیکایی مبارزه نمایند. فساد فقط یک مسئله اقتصادی ساده نیست؛ یک مسئله پیچیده اجتماعی و با تاثیرات ایدئولوژیکی است. فساد و رشوه خواری یک ریسک مهلک برای آینده جنبش سندیکایی است.

ادامه در شمارهٔ آینده

http://www.wftucentral.org/declaration-of-the-3rd-pan-african-conference-of-the-world-federation-of-trade-unions-wftu-affiliates-and-friends-25-28-july-2017-abuja-nigeria/

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Bookmark the permalink.

Comments are closed